Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul direcției Management preșcolar

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, anunță concurs pentru ocuparea a două funcții publice vacante de specialist principal în cadrul direcției Management preșcolar 

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

  Organizarea și asigurarea calității managementului educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

 1. Monitorizarea/evaluarea implementării politicilor naționale și locale pe segment de management preșcolar;
 2. Monitorizarea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare strategică, a planurilor de activitate ale instituțiilor de învățământ preșcolare municipale;
 3. Monitorizarea calității serviciilor educaționale oferite de instituțiile de învățământ preșcolar din municipiu și adoptarea acțiunilor de îmbunătățire a acestora;
 4. Realizarea managementului instituțional privind asigurarea protecției drepturilor copiilor;
 5. Monitorizarea procesului de înscriere a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiții de bază (conform art.27 din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public):

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 Studii: superioare și / sau masterat în domeniul pedagogic.

 Experiență profesională: Experiență didactică și de conducere în sistemul educațional de cel puțin 3 ani. Avantaj constituie experiență cel puțin un an de vechime în serviciul public.

 Cunoștințe:

– Cunoașterea  legislației în  domeniu;

– Cunoașterea tehnologiilor informaționale;

– Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

–  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniul educației;

–  Instruire și control;

–  Comunicare eficientă în scris; 

–  Comunicare și lucrul în echipă;

– Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

–  Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale;

– Abilități de vorbire: a ține discursuri în fața publicului încât informația să fie transmisă eficient;

–  Mediere şi aplanare a conflictelor.

Atitudini/ comportamente:

Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă, loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 Documentele ce urmează a fi  prezentate:

 1. formular de participare (Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, a certificatelor ce atestă activitatea profesională desfășurată din data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/ instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă;
 5. certificatul medical; 
 6. cazier judiciar;
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com