Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante specialist superior la limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană/ bulgară

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante specialist superior la limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană/ bulgară în cadrul Direcției management curricular.

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

Promovarea politicii educaționale de stat, coordonarea și monitorizarea procesului educațional în instituțiile publice și private de învățământ  primar și secundar general, inclusiv instituțiile de învățământ special/ auxiliar din municipiul Chișinău.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

 • Monitorizarea implementării Curriculumului Național: Planul cadru pentru învățământul gimnazial și liceal, curriculum la disciplina limba și literatura rusă și  disciplinele opționale, ghidurile și reperele metodologice la  limba și literatura rusă;
 • Monitorizarea calității managementului curricular, calității serviciilor educaționale prestate, incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale  supravegherea modului de organizare și funcționare a alternativelor educaționale;
 • Monitorizarea și analiza rezultatelor examenului național de bacalaureat, de absolvire a gimnaziului, generalizarea rezultatelor acestora, monitorizarea funcționării sistemului instituțional de evaluare a rezultatelor școlare;
 • Organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor și conferințelor la limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană/ bulgară.

Condiții de participare la concurs

Condiții de bază (conform art.27 din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public):

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă,
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 • Studii: superioare și / sau masterat în domeniul pedagogic.
 • Experiență profesională: minim 5 ani experiență didactică, grad didactic.

 Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în  domeniu;
 • Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel, Power Point;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

 • Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniul educației;
 • Instruire și control;
 • Comunicare eficientă în scris;
 • Comunicare și lucrul în echipă;
 • Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres;
 • Comunicare eficientă, planificare și organizare a activității profesionale;
 • Abilități de vorbire: a ține discursuri în fața publicului încât informația sa fie transmisă eficient;
 • Mediere și aplanare a conflictelor.

Documentele ce urmează a fi  prezentate:

 • formular de participare (Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, a certificatelor  ce atestă  activitatea profesională desfășurată  din data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/ instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data limită de depunere a actelor: 31.05.23, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com