Evaluarea criterială prin descriptori (ECD) în învățământul primar

Școala primară astăzi încearcă să-și schimbe calitativ accentele. În contextul Codului Educației al Republicii Moldova, evaluarea criterială prin descriptori  este abordată ca un proces dinamic, holistic, continuu și complex de determinare și valorificare a particularităţilor individuale de învățare ale copilului în vederea sporirii performanțelor lui individuale. Astfel, ECD reprezintă un sistem de eficientizare permanentă şi diferenţiată a predării, învăţării și evaluării prin introducerea criteriilor şi descriptorilor, fără acordarea notelor.

Tradiționala întrebare ,,Ce notă ai luat?”  poate și trebuie înlocuită cu alte întrebări ce țin de domeniul reflexiv al învățării. Prezentăm câteva exemple: Povestește ce nou ai învățat. Unde ți-a fost mai dificil? Ce ai învățat de la colegi? Ai cerut ajutor de la învățător? Cu cine ai vrea să colaborezi cel mai mult? Ce ai mai vrea să afli la școală?

Evaluarea criterială prin descriptori se referă la eliminarea principiului comparativ al evaluării, punând accent pe asigurarea eficienței învățării. Evaluarea criterială prin descriptori impune respectarea principiului confidențialității. Tabelul de performanță asigură recomandări cu caracter personal pentru elev și părinte, astfel încât să se producă schimbările calitative într-o comunicare eficientă.

Criteriile de evaluare constituie sisteme de calităţi importante care se regăsesc în produsele învăţării: „criteriu de evaluare = calitate a procesului şi produsului învăţării realizat de către elev”.

Descriptorii reprezintă criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, maxim), constituind indicatori operaţionali direct observabili:

  • în comportamentul performanţial al elevilor;
  • la nivelul rezultatelor şi produselor activităţii concrete a acestora.

Astfel, descriptorii generali pentru învățământul primar descriu modul de manifestare a competenţelor elevului în procesul realizării finalităților curriculare pe două dimensiuni intercondiționate:

  • dimensiunea formativă (formatoare, dinamică) vizează comportamentul performanțial al elevului și permite caracterizarea prin descriptori a nivelurilor de performanță: independent; ghidat de învățător; cu mai mult sprijin;
  • dimensiunea cumulativă (decizională) vizează nemijlocit performanțele elevului la disciplinele școlare și permite atribuirea de calificative: foarte bine; bine; suficient.

ECD se înscrie în paradigma evaluării formatoare, de aceea în clasele I-IV se acordă prioritate dimensiunii formative a aprecierii rezultatelor școlare. Astfel, școlarului mic i se asigură condiții favorabile pentru edificarea comportamentului performanțial de succes într-un ritm confortabil și în contextul individual al formării personalității. Situația de succes trăită de elev crește motivația pentru învățare și dezvoltă interesele cognitive, permite elevului să simtă satisfacție în cadrul activităților de învățare; sporește eficiența activității de învățare; ajută la anihilarea stărilor de teamă, nesiguranţă, neîncredere în sine; dezvoltă inițiativa, creativitatea și sporește activismul; menţine climatul psihologic favorabil în clasă.

Efectele urmărite vizează menținerea sănătății psihofiziologice a școlarilor mici, formarea motivației intrinseci, dezvoltarea stimei de sine în baza educării capacităților de autoevaluare, favorizarea competențelor interpersonale în contextul evaluării reciproce, sprijinirea competențelor de învățare, dinamizarea autonomiei învățării și a autoeducației.

Resurse:

  1. Codul Educației al Republicii Moldova, Chișinău 2014, nr.152 din 17.07.2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.319 – 324, art.nr.614 din 23.11.2014
  2. Concepția Evaluării rezultatelor școlare. Pâslaru VI, Achiri I., coord., IȘE: Chișinău, 2006.
  3. Curriculum național. Învățământul primar. Chişinău: MECC, 2018.
  4. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
  5. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV, Chișinău 2019