În scopul monitorizării asigurării calității procesului educațional în contextul situației pandemice COVID-19, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat și desfășurat un șir de vizite de monitorizare în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău

Astfel, în perioada 20-21 octombrie 2020, conform ordinului DGETS nr. 699 din 07.09.2020 „Cu privire la constituirea Grupului de coordonare a activității instituțiilor de învățământ general din mun. Chișinău în contextul Covid-19”, direcția inspecție școlară a desfășurat vizite de monitorizare în instituțiile de învățământ în scopul monitorizării asigurării calității procesului educațional în contextul situației pandemice COVID-19 în instituțiile de învățământ primar, secundar.

Vizitele de monitorizare au avut loc în 14 instituții de învățământ secundar general din subordine.

Obiectivul de bază al vizitelor în instituții l-a constituit:

 • Monitorizarea respectării actelor normative și a Planului-cadru în organizarea procesului educațional la disciplinele școlare în anul de studii 2020-2021 în baza modelelor selectate, în contextul COVID -19, în baza ordinului DGETS nr. 699 din 07.09.2020;
 • Monitorizarea situației în contextul COVID în instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), în baza ordinului DGETS nr. 699 din 07.09.2020;
 • Identificarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile de învățământ în noul an de studii, în contextul pandemiei virusului COVID-19, cu referire la asigurarea calității procesului educațional, pornind și de la numărul mare de sesizări și petiții parvenite la DGETS din partea părinților până în prezent.

Cadrul normativ de realizare a vizitelor de monitorizare:

 1. Ordinul MECC nr. 839 din 18.08.2020 „Cu privire la organizarea procesului educațional în învățământul general, în anul de studii 2020-2021 (pct. Organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor asigura organizarea procesului educațional în conformitate cu prevederile Reperelor metodologice în vigoare);
 2. Ordinul MECC nr. 840 din 19.08.2020 Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general (pct.3 Organele locale de specialitate, subpct. 3.2 vor monitoriza punerea în aplicare a Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar;
 3. Ordinul MECC nr. 591 din 26.06.2020 „Cu privire la implementarea Curricula disciplinare școlare în anul de studii 2020-2021 în învățământul general (pct. Organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor monitoriza implementarea curricula disciplinare școlare aprobate.);
 4. Ordinul DGETS nr. 699 din 07.09.2020 „Cu privire la constituirea Grupului de coordonare a activității instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău în contextul COVID-19” (pct.2 Membrii grupului de coordonare menționați Axînti Svetlana șef direcție inspecție școlară: va verifica respectarea actelor normative și a Planului-cadru în organizarea procesului educațional la disciplinele școlare în anul de studii 2020-2021 în baza modelelor selectate, în contextul COVID -19, va monitorizarea situației în contextul COVID în instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II).

 Monitorizarea punerii în aplicare a actelor normative, emise de MECC:

Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar, aprobate prin ordinul MECC nr. 840 din 19.08.2020 (document ce stabilește obligațiile/acțiunile organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, cadrelor de conducere și didactice);

 1. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021, aprobat prin Ordinul MECC nr.396 din 06.04.2020;
 2. Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare în anul de studii 2020-2021, aprobate prin ordinul MECC nr.839 din 18.08.2020;
 3. Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, aprobată prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 351 din 19 martie, 2020;
 4. Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.70 din 30 ianuarie, 2020.
 5. Instrucţiunea privind Managementul temelor pentru acasă în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1249 din 22 august, 2018;
 6. Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar, aprobată prin ordinul MECC nr. 590 din 26.06.2020;

În  cadrul vizitelor s-au investigat următoarele aspecte:

 • Modelul aplicat în organizarea și desfășurarea procesului educațional;
 • Asigurarea conexiunii la internet;
 • Asigurarea instituției cu mijloace TIC;
 • Modelul de Plan-cadru aplicat, respectiv existența Planului individual, aprobat de MECC;
 • Orarul lecțiilor (aprobarea acestuia, afișarea la avizierul instituției);
 • Respectarea prevederilor Reperelor metodologice privind organizarea procesului

educațional la disciplinele școlare în elaborarea, verificarea și aprobarea proiectării

didactice de lungă și scurtă durată;

 • Desfășurarea evaluărilor inițiale pentru elaborarea Planului de Recuperare/consolidare, Planului individual;
 • Completarea cataloagelor școlare selectiv (completarea acestora conform Instrucțiunii și

proiectelor de lungă durată).

Un alt moment asupra căruia s-a atras atenție a fost respectarea prevederilor cu referire la procesul de adaptare a elevilor claselor a V-a, identificarea problemelor de lucru la clasă, cu referire la corectitudinea aplicării strategiilor didactice în procesul educațional, inclusiv TIC, a respectării timpului în cadrul activităților sincron/asincron, dozarea temei pentru acasă.

Activitatea de monitorizare a fost precedată de organizarea și desfășurarea a patru seminare municipale pe arii curriculare, on-line, desfășurate la 06-09 octombrie curent  pentru cadrele de conducere responsabile de procesul educațional. Respectiv, pentru cadrele didactice, în perioada 18-26 august 2020, on-line, s-au desfășurat 24 de reuniuni metodice la disciplinele școlare din Planul-cadru.

  În cadrul ambelor activități a fost abordată problema organizării procesului educațional în baza cadrului normativ, s-a pus accent pe dirijarea corectă a procesului educaţional, pe elaborare, verificarea și aprobarea proiectelor didactice de lungă durată la disciplinele școlare, s-a pus accent pe respectarea prevederilor Reperelor metodologice.

 Considerăm că activitatea desfășurată a fost utilă și binevenită atât pentru unele cadre de conducere, cât și pentru unele cadre didactice (Drept argument sunt și apelurile telefonice parvenite în aceste zile către specialiștii la disciplinele școlare pentru concretizarea unor aspecte la care s-a atras atenție sau s-au făcut recomandări în cadrul vizitei în teren).

Cadrele de conducere au avut posibilitatea împreună cu reprezentantul DGETS să constate provocările cu care se confruntă instituțiile de învățământ în noul an de studii, în contextul pandemiei virusului COVID-19, cu referire la asigurarea calității procesului educațional și doar împreună să identificăm soluții de rezolvare a acestora. Vizitele de monitorizare întreprinse de specialiștii la disciplinele școlare din cadrul DGETS urmăresc nu doar identificarea  problemelor, dar și soluțiile propuse pentru rezolvare, asigurarea asistenței metodice la necesitate. Din cauza problemelor create de pandemie nu trebuie să sufere calitatea procesului educațional. Despre calitate putem vorbi doar în baza unor date concrete, în baza dovezilor atestate în urma vizitelor în teren, discuțiilor cu cadrele de conducere, cu cadrele didactice. Calitatea este una dintre cerinţele cele mai importante în raport cu orice rezultat al acţiunilor întreprinse, iar orice activitate menită să depisteze problemele şi să identifice soluţii pentru a le rezolva, constituie cheia progresului. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei constituie esenţa întregii activităţi manageriale.