Organizarea claselor şi grupelor cu regim prelungit în învăţământul primar, municipiul Chişinău, anul de studii 2021-2022

În temeiul prevederile art.140 alin. (6)(i) din Codul Educației, Ministerul Educației şi Cercetării elaborează și aprobă pachetul standard de servicii educaționale în învățământul obligatoriu. Conform art.13(1), învăţământul obligatoriu începe cu grupa pregătitoare din învăţământul preşcolar şi se finalizează cu învăţământul gimnazial.

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2021-2022 este aprobat prin ordinul MECC nr.200 din 26.02.2021. Acesta reprezintă documentul care reglementează organizarea procesului educațional şi include unele precizări cu caracter obligatoriu pentru realizare cum ar fi: orarul, structura anului școlar, modul de organizare a claselor şi grupelor la disciplinele şcolare, disciplinele şcolare obligatorii şi cele opţionale, etc.

Astfel, clasele şi grupele cu program prelungit nu se regăsesc ca parte componentă a Planului cadru. De aici constatăm precum că clasele şi grupele cu program prelungit nu sunt elemente ale învăţământului obligatoriu.

Totodată, organizarea claselor şi grupelor cu regim prelungit este reflectată în art.27(6) din Codul Educației, care prevede că în învăţământul primar se pot organiza grupe sau clase cu program prelungit, finanţate din surse bugetare şi din alte surse legale, în modul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

În scopul punerii în aplicare a prevederilor menționate, Ministerul Educației şi Cercetării a aprobat, prin ordinul nr.1096 din 30 decembrie 2016, Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit. Conform Regulamentului menţionat, autoritățile administrației publice locale pot decide organizarea grupelor sau claselor cu program prelungit în instituţiile de învăţământ primar şi secundar publice, cu finanţare din surse bugetare şi alte surse legale identificate în acest scop, conform art. 143(6) a) şi art. 145(2) din Codul Educaţiei. Instituțiile pot beneficia de granturi, sponsorizări și donaţii, conform art. 143(6) c) din Codul Educaţiei. Resursele financiare colectate de la părinții elevilor și cele acumulate din alte surse legale se gestionează doar prin contul trezorerial al instituției de învățământ.

Totodată, menţionăm că în formula de calcul a bugetului instituţiei de învăţământ primar şi secundar, prevăzută în Hotărârea de Guvern nr.868 din 08.10.2014 privind finanțarea în baza de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, nu se regăsesc alocaţii financiare pentru clase şi grupe cu program prelungit.

Evidenţiem că după aprobarea Codului Educaţiei şi a Hotărârii de Guvern nr. 868 din 08.10.2014, în instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău, prin încălcarea prevederilor actelor normative menţionate, au fost organizate clasele şi grupele cu regim prelungit din bugetul instituţiilor.

Suplimentar informăm, dacă se aprobă organizarea claselor şi grupelor cu program prelungit, prin Regulamentul aprobat de MEC, numărul de elevi în clasele şi grupele cu program prelungit este stabilit de către administrațiile instituțiilor de învățământ, coordonate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului și se constituie în limita a 25-30 elevi, în conformitate regulile și normativele sanitaro-epidemiologice, aprobate prin Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova. Clasele sau grupele cu program prelungit pot fi organizate doar în instituțiile de învățământ care dispun de baza materială, condiții sanitaro-igienice conform actelor normative în vigoare şi surse financiare identificate legal în bugetul instituţiei de învăţământ. Înscrierea elevilor în clasele şi grupele cu program prelungit se face prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ, în temeiul cererilor depuse de către părinţi sau tutori. Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de 3 sau 6 ore astronomice. Învăţătorul angajat la clasa sau grupa cu program prelungit are statut de cadru didactic și beneficiază de toate condițiile de salarizare, de asigurare medicală și pensionare, conform cadrului normativ aprobat pentru cadrele didactice din învățământul general.

Conform p. 23 din Regulamentul aprobat de MEC, în vederea organizării alimentării elevilor, se colectează resurse de la părinţi, în conformitate cu nomenclatorul serviciilor contra plată, aprobat de APL. În municipiul Chişinău, excepţie este alimentaţia elevilor din familii social-dezavantajate în număr stabilit prin decizia APL, în conformitate cu norma financiară stabilită de APL.

În anul de studii 2021-2022, în instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău, sunt înscriși în clasele primare 36 775 elevi. La începutul anului şcolar, pentru perioada septembrie – decembrie 2021, prin ordinul DGETS au fost organizate 723 de grupe în 75 de instituții de învățământ primar și secundar cu salarizarea efectuată din sursele financiare bugetare reflectate în Bugetul instituției pentru anul 2021, aprobat conform formulei de calcul privind finanțarea în baza de cost standard per elev. Cele 75 instituții de învăţământ publice au identificat resurse financiare suplimentare planificate pentru salarizarea cadrelor didactice la clasele și grupele prelungit din economiile în bugetul aprobat.

Totodată, 50 de instituții de învăţământ publice, fiind în insuficiență bugetară, nu au avut posibilitatea organizării claselor sau grupelor cu program prelungit.

Pentru a asigura respectarea principiilor fundamentale ale educației: principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; principiul asigurării egalității, expuse în Codul Educației, DGETS a intervenit cu demers către Direcţia Generală Finanţe a Primăriei mun. Chişinău pentru identificarea sumei de 5 072 309,00 lei în scopul organizării claselor şi grupelor cu regim prelungit în cele 50 de instituții de învăţământ publice pentru perioada octombrie – decembrie 2021.

În rezultat, din data de 11 octombrie, în 114 de instituții de învățământ primar și secundar, publice, activează 1012 clase sau grupele cu program prelungit cu program de 3 sau 6 ore astronomice (Anexă).

Menționăm, că toate solicitările instituțiilor de învățământ cu referire la organizarea claselor sau grupelor cu program prelungit sunt acceptate de DGETS. Sunt emise ordine ale DGETS pentru fiecare instituţie în parte.

Având în vedere că clasele şi grupele cu program prelungit se organizează din resurse financiare suplimentare bugetului instituției, cele 1012 clase şi grupe menționate vor activa până la 31 decembrie 2021. Pentru funcționarea acestora în semestrul II al anului școlar, este necesar de a identifica resurse financiare suplimentare pentru perioada ianuarie-mai 2022 în bugetul instituțiilor de învățământ. În context, la solicitarea Direcției Generale Finanțe, la moment, se efectuează calculele necesare detaliate pentru organizarea claselor şi grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ pentru anul bugetar 2022. Suma stabilită va fi înaintată ca propunere la proiectul de buget pentru anul 2022.

Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora, conform ordinului DGETS, nr. 216 din data de 16.03.2021 ,,Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere”, directorii instituțiilor de învățământ sunt informați, contrasemnătură, despre obligativitatea respectării prevederilor actelor normative. Ordinul menționat se extinde inclusiv și pentru organizarea claselor și grupelor cu regim prelungit.

Directorii, contrasemnătură, au informat personalul didactic despre obligativitatea respectării următoarelor prevederi a actelor normative:

· ,,Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific nu poate presta servicii cu plată copiilor, elevilor, studenţilor cu care interacţionează direct la clasă sau în grupa academică în activitatea didactică” (Codul Educației al RM, art.135, pct. (2);

· ,,Personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere din învăţământ îi este interzisă primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenţilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor” (Codul Educației al RM, art.135, pct. (3);

· ,,Personalului didactic i se interzice primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, familiilor acestora, precum și din partea organizațiilor obștești ale părinților” (Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituției de învățământ primar şi secundar, ciclul I şi II, secţiunea a 8-a, pct. 116);

· Personalul didactic nu are dreptul să presteze servicii cu plată copiilor cu care interacţionează direct în grupa academică în activitatea didactică (Regulamentul-tip al instituției de educație timpurie, capitol X, secţiunea a 2-a, pct. 185);

· Personalului din instituția de educație timpurie îi este interzisă primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea familiilor copiilor, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor (Regulamentul-tip al instituției de educație timpurie, capitol X, secţiunea a 2-a, pct. 186);

· Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției (Codul de Etică al cadrului didactic, pct. 6, alin. 7), lit. a), b), d, e), f), h) și pct. 7, alin 3), lit. c), d), e), f) cum ar fi:

– primirea sau solicitarea de la elevi, părinţi, asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite (sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;

– iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinţi sau asociaţii ale părinţilor (orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite;

– impunerea de manuale care nu sunt incluse în Schema de închiriere și/sau a materialelor didactice auxiliare;

– impunerea unor activităţi extracurriculare contra plată, cadouri sau altor favoruri;

– fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, alte foloase materiale sau avantaje necuvenite;

– servicii educaționale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacționează direct la clasă;

– iniţierea sau participarea la procesele de creare a asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);

– implicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);

– iniţierea sau participarea la procesele de creare a fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățământ;

– încurajarea elevilor şi părinţilor să contribuie la activitatea fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățământ.

Directorul instituţiei de învăţământ, fiind angajator, urmează să sancționeze disciplinar, conform legislației în vigoare, personalul instituției care va ignora prevederile ordinului menționat.

Detalii…Lista GPP