Regulament

Reformele educaționale din ultima decadă au pus accentul pe consolidarea legăturilor dintre școală – familie – comunitate ca fiind modalități de a îmbunătăți calitatea educației.

În lumea contemporană, parteneriatul școală-familie-comunitate reprezintă o condiție indispensabilă pentru asigurarea bunei administrări și funcționări a instituției de învățământ.

Participarea părinților în activitatea școlii/grădiniței este considerată una dintre cele mai importante caracteristici ale unei instituții eficiente. Diverse organizații și foruri internaționale cu rol de decizie au accentuat importanța parteneriatelor și a dialogului social larg în asigurarea calității educației. UNICEF consideră relația școlii cu familia și comunitatea unul din elementele-cheie ale școlii/grădiniței prietenoase copilului.

În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Chișinău a elaborat Regulamentul-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților. Documentul stabilește principiile de conlucrare eficientă a instituțiilor de învățământ general cu organizațiile necomerciale ale părinților asociații obștești, fundații și instituții private, scopul și obiectivul cooperării, responsabilitățile administrației instituțiilor de învățământ și standardele de calitate ale cooperării.

Obiectivele cooperării instituțiilor de învățământ cu organizațiile obștești sunt:

 • Promovarea parteneriatelor instituției de învățământ cu familia;
 • Promovarea parteneriatelor instituției de învățământ cu comunitatea;
 • Acordarea suportului necesar părinților prin servicii de informare și consiliere în educația și instruirea copiilor și elevilor;
 • Consolidarea bazei didactice și materiale a instituției de învățământ;
 • Susținerea implementării de noi modele educaționale;
 • Susținerea elevilor capabili de performanțe înalte;
 • Diversificarea serviciilor educaționale oferite de instituția de învățământ etc.

Cooperarea dintre instituțiile de învățământ și organizațiile obștești se bazează pe următoarele principii:

 • Egalității în procesul de colaborare instituțiile de învățământ și organizațiile obștești au drepturile și datoriile ce derivă din cadrul normativ-juridic în vigoare, fără a le fi limitate în anumite drepturi și fără a fi obligate să-și asume îndatoriri suplimentare;
 • Transparenței cooperarea se bazează pe informare deschisă și explicită pe bază de reciprocitate între părțile implicate, precum și asigurarea unei comunicări eficiente, reieșind din obiectivul propus, natura și valoarea acestuia;
 • Proporționalității în procesul de stabilire și de realizare a conlucrării, instituția de învățământ este în drept să întreprindă/solicite organizației obștești doar acțiunile care:
 • Vor avea drept rezultat atingerea obiectivelor sau îndeplinirea obligațiilor asumate de organizația obștească prin acordul de parteneriat;
 • Sunt necesare și tangențe cu scopul și obiectivele conlucrării;
 • Sunt compatibile cu obiectivele scontate, ținându-se cont atât de scopul urmărit, cât și de consecințe;
 • Echilibrului cooperarea asigură o armonie între drepturile, obligațiile și beneficiile instituției de învățământ și cele ale organizației obștești;
 • Respectării eticii și integrității academice ambele părți vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a respecta în volum deplin prevederile codului de etică al cadrului didactic.

Detalii…..Regulament-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu AOP