Seminare instructive-metodice

 

În scopul formării cadrelor didactice, care au solicitat confirmarea gradului didactic unu/ superior în anul de studii 2021- 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău organizează seminare instructiv-metodice pentru atestarea cadrelor didactice, în format online prin aplicația Google Meet, pe domenii:

  • 25 noiembrie 2021– pentru cadrele didactice din învățământul primar, care predau discipline din ariile curriculare Limbă și comunicare și Educație socioumanistică.
  • 30 noiembrie 2021– pentru cadrele didactice din învățământul special, extrașcolar, psihologie, care predau discipline din ariile curriculareă Matematică și Științe, Arte, Tehnologii, Sport.

Pentru a putea reacționa la ritmul schimbător și al cerințelor, profesorii au nevoie de un sprijin adecvat şi de posibilitatea de a urma activităţi de formare continuă, în cadrul cărora să-şi formeze competențe de învățare pe tot parcursul vieţii şi să colaboreze cu colegii. Prin formarea profesională se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, în timp ce prin perfecţionare profesională se urmăreşte îmbunătăţirea capacităţilor existente, aceasta din urmă fiind văzută uneori ca un stadiu în formarea profesională, cel al acumulării de cunoştinţe profesionale suplimentare formării de bază.

Programele de formare profesională continuă se elaborează în conformitate cu actele normative, curriculare şi cu reforma învăţământului, axate pe Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul general şi pe Standardele de competenţă profesională a cadrelor didactice/manageriale din învăţământul general şi, conform Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor, având ca scop să contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional.

Procesul de evaluare a programelor de formare continuă are misiunea de a pune în valoare obiectivele generale ale formării continue:

  • Asigurarea comunităţii educaționale, beneficiarilor, angajatorilor şi publicului larg, în general, că programa de formare profesională continuă satisface nivelul minim de calitate raportat la standardele de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământ secundar general și la bunele practici naționale și internaționale;
  • Oferirea suportului ştiinţifico-didactic şi psihopedagogic cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ general pentru a-şi racorda activitatea la valorile Cadrului european pentru asigurarea calității în educație și formare profesională;
  • Stimularea angajării cadrelor didactice în promovarea calităţii procesului educaţional, de cercetare, de inovare, de creaţie artistică, demonstrată prin rezultate relevante, corelate cu cerinţele pieţii muncii;
  • Motivarea cadrelor didactice pentru mobilitatea academică şi profesională prin recunoaşterea competenţelor dobândite pe tot parcursul vieţii.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău manifestă un interes sporit faţă de educaţia şi formarea profesională continuă datorită dimensiunilor schimbărilor economice şi sociale cu care se confruntă societatea. Astfel dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă modalitatea prin care calitatea educației furnizate este păstrată la standardele impuse de societate, și în același timp, o modalitate prin care profesorul își dezvoltă cunoștințele, abilitățile și competențele. Importanţa formării continue a cadrelor didactice este dată de necesitatea reactualizării cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale, prevenirea efectelor evoluţiei tehnologice şi necesitatea creşterii calităţii actului educaţional din perspectiva adaptării la nevoile societăţii actuale.