Acord de colaborare

Astăzi, 23 iunie 2021, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Asociaţia Obştească a Copiilor și Tinerilor „VITA”

  • Scopul Acordului rezidă în realizarea unei cooperări eficiente în vederea promovării incluziunii socio-educațională a copiilor şi tinerilor cu dizabilități în contextul cadrului legal municipal în domeniul promovării şi respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

În acest sens, părțile la prezentul Acord vor coopera în direcții strategice pentru:

  • Promovarea şi aplicarea unor noi mecanisme de asigurare a unui sistem educațional incluziv la toate nivelurile, având drept scop oferirea persoanelor cu risc sporit de excludere educaţională și socială un mediu educaţional şi social adecvat potenţialului individual de dezvoltare/adaptare;
  • Consolidarea capacităților resurselor umane (manageri şi cadre didactice din instituțiile de învățământ, specialişti din cadrul serviciului de asistenţă psihopedagogică, membrii comunității, părinți, voluntari, autorităţile publice centrale şi locale) în abordarea complexă și multiaspectuală a problemei incluziunii persoanelor cu cerinţe educaționale speciale.

Continuăm să cooperăm cu parteneri de încredere, pentru a produce proiecte dinamice întru organizarea unei colaborări eficiente inter-instituţionale, în limitele atribuţiilor şi competenţelor fiecărei părţi, pentru consolidarea capacităților sistemului și personalului din sistemul educaţional în vederea respectării, protecției și asigurării drepturilor copilului.

Crearea unui mediu sigur, prietenos, în care toți copiii să se simtă protejați de orice formă de abuz și neglijare, este una dintre prioritățile DGETS.