Serviciul psihologic

Rolul părinților și CDS în suportul copiilor cu CES privind organizarea învățământului la distanță
Silvia Velenciuc, psiholog SAP / CPSP, gr. did. doi

Recomandări pentru părinții, în asigurare învățământului la distanță, a copiilor cu nevoi speciale:

 • asigurarea mediului prietenos, sigur și protectiv pentru copil;
 • menținerea comunicării cu dirigintele, CD, CDS în procesul educațional la distanță;
 • asistarea în procesul de comunicare la distanță conform necesității copilului;
 • asigurați suportul de către un asistentului personal/adult de încredere în timpul activităților la distanță, în dependență de nevoile copilului;
 • asigurați participarea copilului la activitățile din orar, organizarea materialelor didactice, rechizitelor școlare necesare echipa;
 • monitorizați implicarea copilului la lecțiile on-line, îndeplinirea sarcinilor modificate, adaptate conform Planului educațional individualizat;
 • promovați un comportament suportiv și pozitiv;
 • evitați criticile și judecățile la adresa sistemului educațional față de copilului;
 • motivați progresul copilului pentru a-l responsabiliza, a cultiva, dezvolta și menține încredere atât față de sine cât și față de părinte. Recomandări pentru CDS:
 • elaborarea Planului educațional individualizat, cu referire la curricula în raport cu modelele pentru organizarea procesului educațional la distanță în colaborare cu CD;
 • colaborarea cu familia/reprezentantul legal al copilului despre sănătatea și dificultățile pe care le întâmpina copilul în procesul educațional la distanță;
 • colaborarea cu specialiștii care asistă elevul cu CES (logoped, psiholog, asistent personal, psihopedagog special, părinții) în vederea asigurării acțiunilor de suport adecvate necesităților individuale, tipului de incluziune, categorii CES în care e plasat copilul de către SAP;
 • realizarea obiectivelor individuale de învățare, dezvoltare, monitorizare pe domenii de dezvoltare și ajustarea acestora în situația de pandemie și învățământului la distanță;
 • implicarea elevilor cu CES în procesul de predare-învățare-evaluare adaptând sarcinile în funcție de potențialul și necesitățile elevului.

_________________________________

Recomandări psihologice CD din Instituțiile de educație timpurie în contextul readaptării la procesul educațional
Valeria Gîrștega, psiholog CPSP, gr. did. doi

Pentru a ajuta copilul să facă față acestor comportamente nedorite, vă propunem unele recomandări:

 • relaționarea pozitivă între toți actorii educaționali;
 • filtrarea informației oferite copiilor;
 • forța exemplului;
 • includerea copiilor în activități de relaționare și coeziunea grupului;
 • demonstrați toleranță și empatie;
 • comunicați asertiv;
 • structurarea/proiectarea minuțioasă a activităților zilnice preponderent activități de joc și energizante;
 • centrarea pe copil;
 • analizați diferite scenarii legate se succes, prin activități de joc de rol;
 • oferiți răspunsuri la întrebările copilului pe înțelesul lui;
 • clarificați trăirile care au provocat comportamentele nedorite;
 • concentrați-vă pe punctele forte ale copiilor;
 • dezvoltați la copii abilități de comunicare și relaționare;
 • stabiliți reguli concrete ce vor trebui respectate de toți actorii educaționali și copii;
 • manifestați fermitate și perseverență fără a manifesta indispoziție;
 • manifestați-vă calm în cazul crizelor copiilor;
 • stabiliți relații de prietenie în timpul jocului, muncii și odihnă;
 • formați independență și autonomiei;
 • creați un climat psihologic favorabil;
 • evitați fixările și atenționarea pentru evenimente cu tentă negativă;
 • exprimați regrete asupra comportamentului copilului, dar nu asupra copilului;
 • fiți un mediator corect și nepărtinitor între certurile dintre copii;
 • puneți accentul pe evenimentele și activitățile pozitive;
 • acceptarea ideilor și părerilor copiilor;
 • formulați pozitiv întrebărilor;
 • monitorizați comportamentul copilului în diferite situații.

_____________________________________

Preadolescenţa- vârsta marilor provocări. Recomandări în această nouă conjunctură educaţională
Cătălina Garuţa, psiholog CPSP, gr. did. unu
Recomandări:

 • Offline sau online, indiferent de distanţa socială preadolescentul are nevoie în primul rând de: încurajare, schimbarea regulilor (preadolescenţilor brusc li s-a cerut să stea în casă, cât mai departe de prieteni şi colegi şi să se ocupe de teme în faţa ecranului). În ultimele trei luni copii au făcut școală online așa că au stat cu ochii în calculator mai multe ore pe zi. În acest sens, se recomandă evitarea acestui gen de activitatea, întrucât ar putea afecta sistemul nervos.
 • Exteriorizarea emoţiile adunate şi inhibate din cauza că nu au spaţiu suficient pentru mişcare, manifestare şi interacţine socială fizică. Se recomandă să se găsească modalităţi pozitive pentru preadolescenţi de a-şi exprima sentimente precum frica, tristeţea, frustrarea, furia într-un mediu sigur.
 • Dezvoltarea gândirii critice atât în mediu online, cât şi offline. La vârsta preadolescentină are loc scăderea motivelor cognitive a activităţii de învăţare, activitatea de bază devenind comunicare cu semenii (online sau offline).
 • Menținerea unei relații echilibrate şi sportive pentru preadolescent între părinţi, profesori şi psiholog. Demonstrarea susținerii şi înțelegerii preadolescenților. Manifestarea intereselor faţă de problemele actuale ale lor, cât şi în contextul pandemiei. Sprijiniţi preadolescentul chiar şi când nu este prezent.
 • Suprimați încercările preadolescenţilor de a se amuza pe seama răspunsurilor nereuşite ale colegilor (online şi offline).
 • Pregătirea pentru lecţie, adaptarea mesajelor şi conţinuturilor în dependenţă de vârstă, selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinţii, aspecte importante în vederea adaptării la noile condiţii ale noului an şcolar.
 • Ghidarea preadolescentul în învăţarea la distanţă (pregătirea spaţiului de lucru, folosirea dispozitivelor, respectarea regimului de lucru şi de odihnă).
 • Stabilirea unor limite şi reguli ferme din partea cadrelor didactice şi părinților în vederea asigurării învățării (online sau offline).
 • Asigurarea susținerii emoționale a adulților (cadrelor didactice, părinților) în această conjunctură cu un scenariu plin de necunoscute din partea psihologului școlar.

_______________________________________


În data de 26 august 2020 a avut loc webinar-ul pentru psihologi școlari, logopezi, cadrele didactice de sprijin și cadre didactice din IET
 Obiective:

 • Informarea cadrelor didactice despre specificul readaptării și resocializării copiilor în procesul educațional;
 • Psihoprofilaxia situațiilor de criză retrăită de elevi și părinți în perioada pandemică.

Moderatorii:

 1. Gîrștega, psiholog CPSP. Tema: recomandări psihologice cadrelor didactice din IET în contextul readaptării la procesul educațional.
 2. Garuța, psiholog CPSP. Tema: preadolescența- vârsta marilor provocări. Recomandări în această nouă conjunctură educațională.
 3. Brînza, psiholog CPSP. Tema: gestionarea stărilor afective în perioada adolescenței.
 4. Mocanu, logoped CPSP. Tema: specificul activității logopedului în IET pe perioada pandemiei.
 5. Velenciuc, psiholog SAP, CPSP și M. Povorozniuc, logoped SAP, CPSP. Tema: rolul părinților și a CDS în suportul copiilor cu necesități speciale privind organizarea învățământului la distanță.
 6. Kaciurovskaia, psiholog LT „D. Cantemir”. Tema: рекомендации психолога в формате новых условий обучения.
 7. Golovei, psiholog, Gimnaziu „Galata”. Tema: recomandări metodice cu privire la planul anual de activitate al serviciului psihologic. Webinar-ul s-a desfășura pe platforma Zoom, cu 448 participanți.

_______________________________________


Gestionarea stărilor afective în perioada adolescenței
Dorina Brînza, psiholog CPSP, grad did. doi
Recomandări psihologilor școlari în intervențiile și strategiile pentru depășirea stărilor de anxietate și depresie:

 • rezolvarea problemelor cu un grad sporit de încărcare emoțională;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare familială;
 • relaxare;
 • programarea și planificarea activităților cu încărcătură emoțională pozitivă;
 • interacțiunea dintre gânduri, sentimente și comportamente;
 • învățarea comportamentelor adaptative și social acceptabile;
 • gestionarea stresului prin metode și tehnici de comunicare, relaxare și vizualizare.

Recomandări cadrelor didactice:

 • apelarea la asistența psihologului școlar. Psihologii sunt cei care pot oferi sugestii și recomandări cadrelor didactice privind modul de a sprijini elevii care suferă de anxietate și depresie, fiecare caz este diferit şi necesită o planificare individuală.
 • evitarea criticii, pedepselor, sarcasmului, descurajării sau atitudinii indiferente.
 • ajustarea şi adaptarea sarcinilor oferite elevilor – oferiți mai mult timp pentru sarcini, împărțiți în segmente mai mici, ajutați-l să-şi creeze un orar şi obișnuințe de învățare, asigurați-i spațiu de lucru cu un coleg care manifestă interes pentru a oferi ajutor.
 • planificarea succesului – organizați oportunități şi ocazii, astfel încât, elevul să aibă succes şi să fie recunoscut pentru acesta.

_____________________________________________


Logopedia astăzi între viziune și acțiune
______________________________________________

Activitatea Centrului psiho-socio-pedagogic (în continuare Centru) presupune prestarea de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice în vederea asigurării capacității optime de funcționare a copiilor/elevilor, familiei, angajaților din sistemul educațional.

Centrul este unica instituție ce prestează servicii psihologice, logopedice și psihopedagogice gratuite, paralel inițiază și desfășoară independent sau în parteneriat activități de anvergură socială precum și servicii prestate altor structuri ale statului: sănătate, protecției sociale și familiei, organelor judiciare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în vizorul cărora sunt beneficiarii Centrului.

În domeniul asistenței psihologice în cadrul serviciului de asistență psihologică:

 • asigurarea intervenției psihologice în vederea ameliorării unei funcționalități psihologice adaptative, copiilor/elevilor, colectivului de cadre didactice, familiei prin activități  teoretice și aplicative;
 • asigurarea suportului psihologic, acordat în prezența beneficiarului sau la distanță, în scopul diminuării impactului factorilor stresogeni, ce au repercusiuni negative asupra stării psihologice a beneficiarului, inclusiv în situație de criză psihologică;
 • evaluarea și psihodiagnosticul, realizat prin metode și instrumente psihologice, orientate spre examinarea funcționalității cognitiv-emoționale, sociale și comportamentale a persoanei/grupului;
 • studierea climatului organizațional pe dimensiunea individuală și de grup, utilizând metode și tehnici psihologice conform necesității și specificului instituției de învățământ sub toate aspectele manageriale, de relaționare, motivaționale etc.;
 • evaluarea psihologică în cazurile de violență, neglijare, exploatare, trafic al copilului, realizat de către un psiholog atestat în domeniu;
 • participarea psihologului la audierea și/sau la ședințele de judecată, în cadrul cărora sunt audiați copiii victime sau martori ai unei infracțiuni la citația unui organ judiciar;
 • determinarea stilului de educație a părinților, a relaționării cu copilul și a climatului familial;
 • determinarea maturității școlare a copiilor ce urmează a fi înmatriculați în clasa I-a;
 • consilierea individuală sau de grup, orientată spre rezolvarea situațiilor de criză educațională, socială, profesională sau familială;
 • asigurarea psihoprofilaxiei în scopul de prevenire a acțiunilor autodistructive a persoanei/grupului de persoane sau diminuarea fenomenelor de intensitate psihologică majoră cu potențial risc pentru dezvoltarea armonioasă a personalității;
 • asigurarea psiho-educației specializate în scopul informării și sprijinului într-un mediu empatic pentru antrenarea abilităților necesare în rezolvarea problemelor și situațiilor dificile;
 • organizarea activităților de dezvoltare, formare și informare, realizate sub formă de atelier, seminar, training, supervizare, coaching, inclusiv prin intermediul mass media, orientate spre valorificarea potențialului personal și profesional;
 • monitorizarea, evaluarea şi supervizarea activității psihologilor din instituțiile de învățământ;
 • examinarea reclamațiilor beneficiarilor/administrației instituțiilor de învățământ cu privire la abaterile admise în procesul de activitate de către psiholog, logoped, psihopedagog, cadru didactic de sprijin;
 • elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate lunară/semestrială/anuală.