Aviz privind volumul suplimentar de ore

Direcția managementul resurselor umane a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport solicită prezentarea, până la data de 25 martie 2024, a demersului privind volumul suplimentar de ore pentru completarea posturilor didactice vacante până la 1,5 unitate, conform anexei atașate.

Informația solicitată, cu semnătura și ștampila directorului și secției economie sau economistului instituției, urmează a fi prezentată pe suport de hârtie în Direcția managementul resurselor umane a DGETS (biroul 11) și expediată în variantă Word la următoarele adrese electronice:
sl Botanica: marianajandik12@gmail.com;
sl Buiucani: adamusteata2019@gmail.com;

sl Centru: vdontu73@gmail.com;
sl Ciocana: svetlana.paginu@gmail.com;
sl Râșcani: stihariv@gmail.com.

Tel. relații: 022 235269; 022 233935; 022 201618; 022 233447

Informația solicitată urmează a fi perfectată în strictă conformitate cu prevederile pct.17 (anexa nr.7) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

La elaborarea informației Vă recomandăm să țineți cont de cerințele prevăzute în Regulile de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunea-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.618/1993.

Cerințe pentru perfectarea informației solicitate:

 1. Nu se admit abrevieri/prescurtări în text.
 2. Fonturi temă: Times new roman.
 3. Dimensiune text: 12.
 4. Aspect pagină: portret.
 5. Textul din fiecare coloană va începe cu majusculă.
 6. Pentru specificarea unității se vor folosi cifre întregi. Exemplu: 1,0 salariu și nu 1 salariu.
 7. Se vor menționa clar numărul de ore: 27 ore.
 8. Se vor folosi diacriticele ă, î, ș, ț.
 9. Textul pentru colonița 1 va fi poziționat la mijloc/mijloc; în colonițele 2-5 va fi poziționat la stânga/mijloc; 6-9 va fi poziționat mijloc/mijloc.
 10. Numerotarea se va face consecutiv prin folosirea numerotării cu punct. Exemplu: 1., 2.
 11. Nu se admite aplicarea opțiunii bold, cursiv, subliniere.
 12. Spațiul între propoziții va fi de 1,0.
 13. Parametrii paginii vor fi următorii:
  Stânga – 35 mm
  Dreapta – 8 mm
  Sus – 10 mm
  Jos – 10 mm

În cazul în care veți întâlni careva impedimente la crearea tabelelor, Vă recomandăm să salvați tabelul propus mai sus cu toate înscrierile și să-l completați cu informația solicitată.

Atenție! În tabelul anexat se vor include doar modificările parvenite în volumul suplimentar de ore, începând cu 09.01.2024 – Anexa volum suplimentar