Campania de informare a comunității civile

Astăzi, 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar dă start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.

Obiectivul general al campaniei este de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.

În context menționăm că, este interzisă utilizarea spațiilor instituțiilor de învățământ de către cadrele didactice pentru prestarea serviciilor educaționale în cadrul instituțiilor respective, în lipsa contractului de locațiune, chiar dacă se deține patenta de întreprinzător.

Or, potrivit art. 1) din Legea 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Conform prevederilor art. 1) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi,  activitate de întreprinzător este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.

Totodată, Articolul 146 Codul Educației stabilește că, clădirile şi terenurile în/pe care instituţiile de învăţămînt publice îşi desfăşoară activitatea fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, al statului. Potrivit art. 14 alin. 2) lit. b) și c) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, consiliul local administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului). Decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, precum și privind serviciile publice de interes local, în condițiile legii.

Din conținutul normelor invocate se desprinde clar că, în instituțiile de învățământ nu pot fi desfășurate activități educative în afara programului și alte  activități școlare, decât cu acordul fondatorului instituției (Consiliul municipal Chișinău), și cu încheierea contractului de locațiune a încăperilor utilizate.

Această condiție nu se aplică învățământului primar, care este organizat în grupe sau clase cu program prelungit, finanțate din surse bugetare și din alte surse legale, în modul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării fiind reflectat în art. 26 alin. 6) Codul educației.

În scopul punerii în aplicare a prevederilor menționate, MEC a aprobat, prin ordinul nr.1096 din 30 decembrie 2016, Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit. Conform Regulamentului menționat, APL poate decide organizarea grupelor sau claselor cu program prelungit în instituțiile de învățământ primar şi secundar publice, cu finanțare din surse bugetare şi alte surse legale identificate în acest scop, conform art. 143(6) a) şi art. 145(2) din Codul Educaţiei.

În contextul celor expuse, sunt sesizați directorii instituțiilor de învățământ de a nu admite utilizarea  patentei de întreprinzător în instituțiile de învățământ fără aprobarea fondatorului.

Proiectul se va desfășura pe parcursul unei luni, printr-o campanie de comunicare cu informații corecte și relevante oferite zilnic orientate spre promovarea partajării responsabilităților și a celor mai bune practici de intervenție și sprijin cu material informativ pentru a promova rolul și nevoia de implicare a comunității școlare în promovarea informațiilor corecte privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.