COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la alimentația copiilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău s-a autosesizat cu privire la informațiile mediatizate pe rețelele de socializare despre procesul de alimentație a copiilor din instituțiile educaționale din municipiu

În context reiterăm că, prioritar în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar este asigurarea dezvoltării armonioase a copiilor, în care scop s-a pus accentul pe o alimentație echilibrată a copiilor.

În continuare, vom veni cu răspuns la sesizarea în cauză:

  1. Dat fiind faptul că, procedurile de achiziție prin licitație a produselor alimentare sunt organizate semestrial, implementarea Meniului-model unic vară-toamnă 2021, în instituțiile de educație preșcolară din orașul Chișinău, s-a efectuat treptat. Mai mult, conform Ordinului DGETS nr. 461 din 04.06.2021 a fost permisă implementarea Meniului-model unic, vară-toamnă 2021, începând cu data de 11.07.2021, din motivul că procedura de achiziție a produselor alimentare pentru semestrul II anul 2021 a fost organizată începând cu data de 01.07.2021. Prin aceasta se explică includerea în Meniul copiilor a fructelor și legumelor de sezon, treptat, pe parcursul lunii iulie 2021.

Astfel, la moment în instituțiile educație timpurie din municipiul Chișinău se livrează tot asortimentul de produse alimentare necesare, Meniului model vară-toamnă 2021, cu excepția produsului carne de bovină care se livrează o dată la două săptămâni, din motivul deficitului acestui produs pe piața Republicii Moldova, despre care fapt a fost informat Centrul de Sănătate Publică.

Totodată, conform „Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722 din 18 iulie 2018 cap. VII, pct. 59, în lipsa unui produs indicat în meniu, se permite substituirea cu altul, fapt confirmat printr-un act de constatare.

  1. Ce ține de Meniul-model unic pentru grădinițele speciale și de tip sanatorial, Vă informăm că Meniului-model unic, vară-toamnă 2021 a fost elaborat pentru toate tipurile de instituție de educație, ce ține de sortimentul produselor alimentare, diferențiere există doar în gramaj (norma natural a produsului) și caloraj, respectându-se prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, și în conlucrare cu CSP.
  2. Referitor la afișarea zilnică pe panoul de la blocul alimentar a meniului cu indicarea meselor, explicăm că această cerință este obligatoriu pentru toate instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău, care se respectă cu strictețe, chiar dacă ar exista cazuri unice la unele instituții, acestea nu poartă un caracter permanent, ci se datorează perioadei estivale și insuficienței acută de personal.
  3. În privința achiziționării fructelor autohtone de sezon pentru IET, comunicăm că potrivit art. 37 din Legea achizițiilor publice 131/2015, în specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. Prin urmare, autoritatea contractantă – DGETS nu este în drept de a impune ca condiție de participare în procedura de achiziție a produselor alimentare – țara de origine Republica Moldova ( producătorul autohton).
  4. Privitor la lipsa certificatelor de calitate și inofensivitate pentru produsele livrate de către SRL „Lovis Angro”, explicăm că la categoria produselor: fructe, legume, verdeață, nu se eliberează Certificat de calitate, ci sunt însoțite de Certificate de inofensivitate. Certificatul de inofensivitate este un document opțional care atestă suplimentar corespunderea produselor cerințelor normelor sanitare. De asemenea, Declarația pe propria răspundere este un alt document oficial care confirmă respectarea regulilor corespunzătoare. În acest sens, menționăm că SRL „Lovis Angro” deține Raportul de încercări nr. 3172-A din 01.07.2021, care atestă inofensivitatea produselor livrate (verdeață) și care a fost prezentat către ANSA în vederea obținerii Certificatului de inofensivitate, care la moment nu eliberează astfel de certificate din motive necunoscute.
  5. Referitor la loturile de produse în cadrul procedurilor de achiziție la care a fost declarat câștigător SRL „Lovis Angro”, menționăm că pe parcursul anului 2021, ultimul a participat în calitate de ofertant la 5 proceduri de achiziție a produselor alimentare, fiind declarat câștigător, cu cel mai mic preț, la 42 loturi de produse, cu valoarea totală de 13 213 014,88 lei. Totodată, reiterăm că SRL „Lovis Angro” nu este inclus în lista de interdicție al Agenției Achiziții Publice, iar autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze dreptul de a participa la procedura de licitație a oricărui operator economic, dacă nu sunt întrunite condițiile legale.
  6. Cât privește transparentizarea procesului de achiziții, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează regulile care urmează a fi respectate de către autoritățile contractante în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții publice în ceea ce privește publicarea datelor și informațiilor aferente acestora. Aceste rigori sunt respectate de către autoritate contractantă prin publicarea pe pagina oficială a tuturor procedurilor de achiziție. La fel, în componența grupului de lucru în cadrul DGETS sunt incluși și reprezentanții societății civile, numiți prin ordin publicat pe pagina web oficială a autorității contractante, în corespundere cu art. 22) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, asigurându-se respectarea principiului transparenței achizițiilor publice.