Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău s-a autosesizat referitor la subiectul livrării peștelui pentru hrana copiilor din grădinițe, dezmințind informația mediatizată

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău s-a autosesizat referitor la subiectul lansat recent în spațiul public, despre achiziția produselor alimentare pentru IET și anume calitatea peștelui livrat în grădinițele din Chișinău, pentru hrana micuților, dezmințind informația apărută, calificând-o drept neîntemeiată, cu următoarele precizări.

La data de 03.11.2020 a fost inițiată procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1604412597810, cu privire la achiziționarea „Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2021″, prin platforma MTender, achiziții.md.

În urma evaluării procedurii de licitație, la data de 22.12.2020 grupul de lucru a desemnat agentul economic „PASCOLINA” SRL drept câștigător la lotul „fileu de pește” pentru instituțiile subordonate DETS sect. Centru, DETS sect. Buiucani, DETS sect. Ciocana și la lotul „fileu de pește” pentru instituțiile subordonate DETS sect. Botanica, DETS sect. Râșcani, IET nr. 199, deoarece, la prezentarea ofertei, agentul economic enunțat a fost respectat cerințele stabilite prin documentația de atribuire și, totodată, a oferit cel mai mic preț. Totodată, SRL „AVT LUX COM”, un alt participant al procedurii de achiziție, a depus contestație împotriva deciziei din 22.12.2020, astfel că procedura de încheiere a contractelor de achiziție a produsului în cauză a fost suspendată.

Totodată, comentariile lansate în mass-media precum că, în grădinițele din Chișinău va fi livrat pește cu termen expirat, cumpărat de DGETS prin achiziții secrete, sunt  neîntemeiate, or, legalitatea procedurii de achiziție a peștelui menționat a fost verificată de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, în baza deciziei nr. 03D-53-21 din 01.02.2021.

În virtutea faptului că, prin decizia menționată a fost anulată decizia nr. 21030215 din 22.12.2020 de atribuire a contractului, aprobată în rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD1604412597810 din 11.12.2020, în partea ce ține de lotul nr. 9 și nr. 10, cu acordarea termenului autorității contractante pentru a reevalua oferta „PASCOLINA” SRL, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a deciziei, totuși în cadrul examinării contestației nu s-a constatat că, termenul de valabilitate a peștelui achiziționat în procedura examinată va expira în luna aprilie 2021.

Agenția statuează că, „argumentele contestatorului precum că„…„ PASCOLINA” SRL a mai livrat anterior instituțiilor de educație timpurie din subordinea Direcției educație, tineret și sport s. Centru pește merluciu. Conform contractului încheiat în acest sens, „PASCOLINA” SRL urma să livreze „Fileu de merluciu ne glazurat, congelat, cu greutatea de 100 – 200 gr/buc”. Totuși, „PASCOLINA” SRL a livrat pește merluciu în baton, fapt care a fost contrar prevederilor contractuale…”, este de menționat că acestea nu pot fi luate în considerare în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză în scopul aprecierii necorespunderii ofertei desemnate câștigătoare, or executarea și gestionarea contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prestabilite, ține strict de competența grupului de lucru, care în cazul constatării abaterilor, are la dispoziție un șir de instrumente pentru sancționare prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, inclusiv includerea în lista de interdicție, ceea ce în consecință, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 131/2015, determină calificarea/eligibilitatea ofertanților, fapt ce nu a fost efectuat însă de autoritatea contractantă, respectiv, contestatorul este în drept să sesizeze autoritățile competente în acest sens. 

Mai mult, neconformitatea produsului de pește care urmează a fi livrat în baza contractului de achiziție de către SRL „Pascolina”, invocată nefondat de către mass-media, menționăm că acestea sunt interpretări eronate.

Certificatul de conformitate  este documentul care atestă că un anumit produs a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile.

Articolul 20 alin. 5) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității, atestă că „certificatul de conformitate se eliberează pentru produsele care sunt fabricate de acelaşi producător în aceleaşi condiţii şi care sunt evaluate la aceleaşi cerinţe aplicabile”.

În conformitate cu Regulile generale de certificare a produselor, certificarea produselor importate conform contractelor se aplică la solicitarea producătorului, distribuitorului sau importatorului şi se rezumă la evaluarea primului lot importat cu eliberarea certificatului pe termen de un an, cu efectuarea supravegherii conform procedurilor pentru produsele omogene.

Prin urmare, certificatul de conformitate menționat a fost eliberat importatorului doar pentru primul lot de fileu de pește merluciu, ulterior având dreptul de a importa acest produs pe perioada de valabilitate a certificatului, fără a fi limitat în cantitatea lui. Nu este obligatorie nici respectarea formei de ambalare a produsului, aceasta fiind neesențială în raport cu calitatea produsului livrat. 

Cât privește diferența dintre termenul de valabilitate a certificatului de conformitate și perioada de livrare a peștelui achiziționat, explicăm că, potrivit Regulilor generale de certificare a produselor, dacă titularul certificatului de conformitate solicită prin cerere extinderea certificării gamei noi de produse omogene pe care le-a dezvoltat ulterior certificării iniţiale, atunci procesul se va derula conform certificării iniţiale, cu un plan de evaluare mai restrâns ce va ţine de evaluarea produsului iniţial şi se va pune accent pe gama nouă. Acţiunile pentru efectuarea extinderii includ toate etapele de evaluare după cum prevăd schemele de certificare: – analiza solicitării; – analiza documentelor; – evaluare; – analiza dosarului; – decizia; – emiterea certificatului de conformitate revizuit; – efectuarea supravegherii, cu emiterea deciziei corespunzătoare (dacă supravegherea este prevăzută de schema/sistemul/modulul de certificare). Se va elibera Certificat de conformitate nou pentru întreaga gamă de produse în format nou şi pe termenul de valabilitate al certificatului precedent.

Cât privește încheierea contractelor de valoare mică, reiterăm că procedura de încheiere a contractelor de achiziție a produsului în cauză a fost suspendată în legătură cu contestația depusă de către SRL „AVT LUX COM”, în calitate de participant la procedura de achiziție.

Astfel, pentru a asigura procesul de alimentație a copiilor din instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău prin lipsirea din meniul acestora a peștelui – produs necesar în alimentația copiilor, din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile, autoritatea contractantă a fost nevoită să achiziționeze produsul, prin încheierea contractelor de valoarea mică, în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016.

Or, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016, achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal.

Identificarea şi planificarea contractelor de achiziţii publice de valoare mică se efectuează în conformitate cu regulile generale de calculare a valorii estimate a contractelor de achiziţii publice, prevăzute de legislaţie.

În contextul celor expuse menționăm că, administrația DGETS nu a fost consultată pe marginea subiectului dat.

Reiterăm deschiderea DGETS de a oferi informații către instituțiile mass-media pentru a asigura informarea corectă a populației.