Gestionarea eficientă/rațională a resurselor financiare

În conformitate cu recomandările MECC prevăzute în circulara  03/1-99/3430 din 16.07.2021 DGETS a realizat prezentul studiul care are ca obiectiv identificarea situației reale din instituțiile de învățământ din municipiu la capitolul „Gestionarea eficientă/rațională a resurselor financiare” în contextul aprobării rețelei de clase și elevi din instituțiile de învățământ primar și secundar în anul de studii 2021-2022. Astfel, din cele 131 instituții de învățământ primar și secundar finanțate din bugetul de stat, inclusiv 58 (cca. 47%) instituții de învățământ primar și secundar care și-au asumat dreptul de executor secundar de buget, 123 (93,89%) sunt finanțate conform HG  nr. 868/2014 „Privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea”. Respectiv, 8 instituții – din bugetul APL.

Urmare a examinării nivelului de valorificare a resurselor financiare alocate la nivel de sistem atestăm o situație satisfăcătoare. De exemplu, în anul 2020 (an financiar finalizat) resursele financiare au fost valorificate  la 98,7% în raport cu suma alocată și 93,2 % – cu suma precizată.

Procentul de 1,3 și respectiv de 6,8 nu a fost valorificat din mai multe cauze: transferuri întârziate, licitațiile repetate din cauza litigiile, ori din motive subiective. Situația se modifică în cazul în care analizăm, cât de rațional au fost gestionate resursele respective separat pe entități educaționale. Totodată informăm că,  5% din alocațiile financiare transferate APL, din bugetul de stat calculat conform formulei, 3% formează componenta municipală și 2% fondul destinat pentru incluziunea copiilor cu CES.

Analiza executării bugetului a reliefat următoarele probleme la gestionarea resurselor financiare din componenta municipală:

 • Încălcarea principiului echității la repartizarea resurselor financiare (practic instituțiile care au contribuit esențial la formarea componentei nu beneficiază de resursele respective, deoarece banii sunt direcționați/utilizați pentru transportarea elevilor la studii, întreținerea căminelor, realizarea reparațiilor capitale, acoperirea deficitului bugetar al instituțiilor etc. În cazul în care numărul de elevi este mult mai mare în raport cu alocațiile calculate pentru numărul de elevi la situația 01 octombrie precedent);
 • Nu întotdeauna banii publici sunt utilizați conform destinației, deoarece sunt redirecționați pentru achitarea articolelor salariale pentru instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi, acoperirea cheltuielilor legate de datorii (în special – până în anul 2019).

Conform rețelelor de clase și elevi, preventive, pentru anul de studii 2021-2022 au fost planificate 131 entități educaționale, cu un contingent de  89 840 elevi. Dat fiind faptul, că suntem în ajunul unui nou an școlar urmează să identificăm problemele care generează obstacole în gestionarea corectă/eficientă a resurselor financiare.

În context amintim, că finanțele se planifică reieșind din numărul de elevi situația din 01 octombrie a anului precedent. Comparând numărul de clase și elevi din anul de studii 2020-2021 cu prognoza rețelei de clase pentru anul de studii 2021-2022, la nivel de sistem se atestă o majorare de 81 clase și cca. 3 178 elevi. Analiza datelor prezentate în martie în raport cu cele prezentate la moment a scos în evidență iresponsabilitatea unor manageri. Deja avem diferențe între date indicate în prognoză și situația reală. De exemplu: media elevilor pe clasă constituie 28,6 comparativ cu 27,4 % în luna martie curent și comparativ cu 26,0% în anul precedent de studii. În cazul în care la 01 septembrie curent vom înmatricula numărul de elevi planificați preventiv, vom avea un deficit financiar de  cca. 4 mln. 200 mii lei.

Luând ca temei art. 51, pct. (2) din Codul educației prevede că „Normativele privind numărul de clase pe ani de studii din instituția de învățământ publică sunt stabilite de organul local de specialitate în domeniul învățământului” și faptul că normativelor aprobate conform prevederilor ordinului DGETS, elaborat în conformitate cu recomandările MECC prevăzute în scrisoarea  03/1-99/3430 din 16.07.2021, prin ordinul DGETS s-a stabilit ca:

 • Numărul de elevi per clasă în mediul urban să constituie la toate nivelele nu mai  puțin de 25 elevi;
 • În mediul rural – nu mai puțin de 15 elevi în învățământul primar și gimnazii;
 • În învățământul liceal – 20 și mai mulți elevi.

Respectarea numărului de elevi stabilit pentru mediul urban ar permite acoperirea cheltuielilor pentru funcționalitatea reglementară a sistemului educațional municipal. Menționăm, că situația reală e mult mai complicată și cca. 60 instituții sunt cu sold negativ.

Analiza rețelei de clase și elevi relevă următoarele cauze, care au generat utilizarea irațională a banilor publici:

 1. Completarea claselor cu un număr mai mic decât cel stabilit:
 • 7 instituții de învățământ din mediul urban au planificat clase cu un contingent de până 20 elevi în  clasă
 • 8 instituții de învățământ secundar din suburbii pe parcursul ultimilor ani înregistrează un număr mediu de elevi sub nivel
 1. Completarea necorespunzătoare a edificiilor în raport cu capacitatea de proiect:
 • În 39 instituții de învățământ primar și secundar au un număr mai mic de elevi comparativ cu capacitatea de proiect (până la 50 %).
 • În 23 instituții de învățământ primar și secundar au un număr mai mic de elevi în raport cu capacitatea de proiect (51-86%).
 1. Neconformitatea gestionării a banilor publici este raportul „elev/cadru didactic” și „elev/personal nedidactic”:
 • În unele instituții de învățământ raportul este de 4-5 ori mai mic decât cel stabilit de MECC.
 1. Suprasolicitarea edificiilor educaționale:

Analiza nivelului completare a claselor a demonstrat că în municipiul  Chișinău funcționează 20 instituții de învățământ primar și secundar suprasolicitate. Din acestea în 17 entități educaționale numărul de elevi depășește capacitatea de proiect cu 16-46%, iar 3 instituții de învățământ primar și secundar numărul de elevi depășește capacitatea de proiect cu 47-86%.

Pentru redresarea situației create, în perioada ianuarie-iunie 2021, DGETS a întreprins următoarele acțiuni:

 • Elaborarea/generalizarea rețelei școlare, examinarea și aprobarea acesteia în cadrul consiliului de administrație al DGETS;
 • Elaborarea ordinului cu referire la punerea în aplicare a deciziei consiliului de administrație al DGETS;
 • Realizarea studiului cu referire la eficiența rețelei școlare cu informarea conducerii DGETS;
 • Constituirea grupului de lucru pentru examinarea situațiilor de caz și identificarea soluțiilor optime în completarea claselor;
 • Elaborarea propunerilor și participarea la dezbaterile cu privire la proiectul ordinului MECC cu privire la aprobarea normativelor de personal, de muncă și financiare;
 • Identificarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional municipal, și expedierea acestora în adresa MECC și APL;
 • Realizarea analizei bugetului pentru anul 2021, comparativ cu anul 2020;
 • Elaborarea proiectului ordinului cu privire la modificarea statutului unor instituții de învățământ cu un număr mic de elevi;
 • Colectarea și generalizarea informațiilor cu privire la respectarea tuturor recomandărilor mediatizate prin ordinele DGETS, recomandările MECC, în cadrul ședințelor convocate cu diferite categorii de personal (la nivel de DGETS și sistem educațional).

Din motive obiective, dar și subiective nu au fost realizate:

 • Organizarea ședințelor cu conducătorii instituțiilor de învățământ primar și secundar care au planificat clase cu un număr mai mic de elevi decât cel stabilit, pentru identificarea soluțiilor privind completarea claselor conform capacității de proiect, în scopul utilizării raționale a banilor publici (în legătură cu situația pandemică);
 • Reorganizarea instituțiilor de învățământ cu un număr mic de elevi (respingerea propunerilor DGETS de către consilierii municipali);
 • Revizuirea capacității de proiect a instituțiilor de învățământ primar și secundar (capacitatea de proiect stabilită la darea în exploatare a edificiilor educaționale nu corespunde cerințelor curriculare și igienico-sanitare actuale, deoarece în unele instituții de învățământ au fost construite suplimentar/adaptate săli de clase, iar în altele sălile de clasă au fost reamenajate în cabinetele specializate etc.).

 Propuneri:

 • Pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare se propune interzicerea deschiderii claselor cu un număr mic de elevi decât cel stabilit de MECC.
 • Întru evitarea situațiilor atestate în anii precedenți, când rețelele de clase și elevi erau aprobate în luna septembrie și deja nu era posibil de a închide clasele cu un număr mic de elevi, propunem ca șefii și economiștii DETS din sectoare să examineze rețelele școlare până la 15.08.2021, cu excepția claselor I-i, pentru a reuși în comun cu responsabilii din cadrul DGETS, să transferăm elevii din clasele incomplete în alte clase, ori după caz, în alte instituții din imediata apropiere.
 • Ca alternativă, în clasele primare, pot fi acceptate clase cu instruirea simultană.