În atenția membrilor comunității educaționale și civile

În conformitate cu Regulamentul provizoriu privind organizarea și funcționarea claselor/grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din municipiul Chișinău, DGETS aduce în atenția comunității educaționale și civile faptul că 20 la sută din numărul total de elevi din familiile socialmente vulnerabile înscriși în clasa/grupa cu program prelungit beneficiază de scutire integrală de taxa pentru serviciile prestate, inclusiv plata pentru alimentație, conform prevederilor Dispoziției nr. 663-d din 29.12.2023 cu privire la aplicarea bugetului municipal Chișinău provizoriu pe anul 2024.

Pentru a beneficia de clasa/grupa cu program prelungit cu scutire integrală de taxă pentru serviciile prestate, copilul trebuie să facă parte dintr-o „familie defavorizată” (familie socialmente vulnerabilă aflată în situație care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc.), după cum urmează:

 • Familii cu mulți copii (cu 3 și mai mulți copii);
 • Familii monoparentale;
 • Familii în care unul din părinți este cu grad de dizabilitate;
 • Familii care au statut de tutore/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturi părintești, inapți de muncă, neangajați în câmpul muncii).

Dreptul elevului de a beneficia de clasa/grupa cu program prelungit cu scutire integrală de taxă se stabilește în temeiul dosarului prezentat la instituția educațională, care justifică starea socială, precum și veridicitatea circumstanțelor expuse în cerere.

La cererea părintelui depusă la instituție trebuie să fie anexate următoarele acte justificative:

 1. Actul de identitate al solicitantului;
 2. Certificatul privind componența familiei;
 3. Adeverința de naștere a copilului
 4. Actul ce confirmă gradul de dizabilitate;
 5. Decizia de instituire a tutelei/curatelei;
 6. Certificatul de deces;
 7. Certificatul de divorț;
 8. Certificatul care atestă plata pensiei alimentare;
 9. Certificatul de salariu;
 10. Certificatul de șomer;
 11. Alte documente ce identifică persoane (familia) solicitantă;
 12. Acordul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Cererea și setul de acte vor fi examinate de către Comisia pentru protecția drepturilor copilului și va fi înaintată spre aprobare către Consiliul profesoral.

Consiliul profesoral din instituția de învățământ va aproba lista nominală a potențialilor beneficiari și ulterior le vor prezenta DGETS.