În atenția șefilor DETS din sectoare, Directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

În scopul asigurării respectării Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și alte autorități ale administrației publice locale și centrale; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație; Legii nr.239 – XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Hotărârii Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet; Hotărârii Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova; Ordinului DGETS nr. 221 din 04.02.2020; precum și asigurarea transparenţei activităţii, solicităm directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău să plaseze informaţia pe pagină-web oficială a instituției cu respectarea următoarelor cerinţe:

  • Asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi plasare a informațiilor relevante, corecte și coerente;
  • Garantarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiei plasate pe pagina-web oficială proprie;
  • Întreprinderea măsurilor urgente pentru înlăturarea deficienţelor tehnice, care împiedică funcţionarea şi accesul la pagina-web oficială proprie;
  • Publicarea informaţiei actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a documentului şi a datei actualizării informaţiei;
  • Informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet cu activitatea instituției prin publicarea adreselor corespunzătoare şi a modificărilor intervenite în datele din antetele documentelor oficiale şi prin alte modalităţi.

Menționăm că răspunderea pentru plasarea informației eronate sau greșite o poartă conducătorii instituției.